ኧወጅዋ አአር: 

በእኖር ቃር ኧጣፊ ኧዮሐኒሲመይ 1 አአተኘ ኧጴጥሮስሜ ኪሸር ብእማት አነዋይ ኧኸሬ ታረቡቡዋይ ይኸነሁዋ።